Onder trainingen wordt verstaan; de op maat gemaakte trainingen of activiteiten in de volgende domeinen interpersoonlijk communiceren, actief luisteren, feedback geven en ontvangen, assertiviteit, leiding geven en coachen. Ik pas de principes van het volwassenenonderwijs toe onder het moto: “Velen weten meer dan één”. tijdens de training hanteer ik de didactische principes, zoals er zijn: Aanschouwelijkheidprincipe: De leerinhoud zoveel mogelijk zintuiglijk waarneembaar maken teneinde de overgang van waarneembaar naar abstract denken te stimuleren. Het is belangrijk dat er voldoende variatie wordt geboden om fixatie op het concrete te vermijden. Activiteitsprincipe:  Het leren heeft meer kans als de trainee actief bij het leerproces betrokken is. De trainer stimuleert het zelf denken, zelf ontdekken, zelf doen door actieve lesmethoden te gebruiken, het geven van  gevarieerde opdrachten en door het scheppen van een gunstig emotioneel en sociaal klimaat. Belangstellingsprincipe: De trainer streeft ernaar om de leerstof te laten aansluiten bij de spontane interesse van de leerling en om zich aan te passen aan de leefervaring van de trainee. Differentiatieprincipe: Ook wel individualisatieprincipe genoemd. Daar niet alle trainees over de zelfde mogelijkheden, kennis, belangstelling, vaardigheden, ... beschikken en het leerproces niet bij iedereen gelijk verloopt, zal de trainer het leerproces afstemmen op de individuele trainee of groepjes van trainees. Geleidelijkheidprincipe: De trainer zal geleidelijk te werk gaan. Hij zorgt voor een geleidelijke overgang van eenvoudige doelen en werkvormen naar meer complexere, van korte termijn doelen naar doelen op lange termijn, van het bekende naar het onbekende. Integratieprincipe: Het nieuw geleerde moet aansluiten bij het reeds gekende. De trainer legt verbanden met het eerder geleerde, biedt structuur en duidelijkheid, zorgt voor voldoende tijd bij het verwerken van oefeningen, herhalingen en toepassingen in verschillende situaties. Ieder mens leert op zijn of haar eigen manier. Leren is een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. De psycholoog Kolb deed veel onderzoek naar de fasen in het leergedrag van mensen en vond vier fasen. Deze fasen kunnen je inzicht geven in wat nu eigenlijk jouw leerstijl is. Bij elke oefening biedt de trainer voldoende mogelijkheden om de  leercyclus van Kolb rond te maken. leercyclus Kolb Home index 2 Klik op de tekening om te vergroten Terug naar HOME