Hebben jullie het ook al meegemaakt dat na uren  moeizaam vergaderen er nog altijd geen beslissing is  genomen? Na de vergadering blijft iedereen nog even  hangen, liefst aan een toog. En ... eigenaardig ...  daar worden wel knopen doorgehakt. Dit is, spijtig  genoeg, dikwijls de realiteit, maar geen toonbeeld van efficiënt vergaderen. Een vergadering begint bij de voorbereiding. De keuze van de deelnemers, het opstellen van de agenda,  uitnodigen van de deelnemers, bepalen van de plaats  en alles wat met infrastructuur te maken heeft. Zelfs  de plaats waar de deelnemers zitten tegenover de  voorzitter is van belang. Een goede voorzitter heeft  zich op voorhand geïnformeerd over mogelijke pro’s  en contra’s. Vergaderingen kunnen verschillende doelen hebben.  Dit heeft dan ook invloed op het verloop van de  vergadering en in die zin moet de voorzitter  tijdens de inleiding het doel dan ook duidelijk  omschrijven : het zal veel frustraties voorkomen … . De bijdrage van voorzitter en deelnemers  verschilt naargelang het doel. Een vergadering die samengesteld is uit verschillende agendapunten,  verschillende doelen kan hebben en dit naargelang de respectievelijke punten. In die zin moet de  voorzitter het doel per agendapunt opnieuw duidelijk omschrijven!   Er zijn verschillende soorten vergaderingen: informatieverstrekkende, informatieinwinnende,  probleemstellende, probleemoplossende en adviserende vergaderingen. Elke soort vergadering  vereist een andere aanpak. Tijdens deze budgetvriendelijke training bespreken we stapsgewijs alle facetten van een vergadering. Van het plannen tot en met het verslag van de vergadering. Je leert wat er zeker moet doen en wat je zeker niet mag doen. vergadering leiden Terug naar HOME Home index 12 Tijdens een vergadering wordt voortdurend gecommuniceerd en  niet alleen door de mensen die aan het woord zijn. Alle  aanwezigen geven tijdens de bijeenkomst non-verbaal te kennen  of ze het gespreksonderwerp interessant vinden en of ze het met  de sprekers eens zijn. Tijdens een vergadering vindt ook communicatie plaats die zich op onderliggende en of gevoelsniveau afspeelt. Daarbij gaat het niet  zozeer om wat een spreker precies zegt maar meer om wat hij  "eigenlijk" bedoelt met wat hij zegt. Er kan bijvoorbeeld een  onderliggende boodschap worden gegeven over de relatie met een andere deelnemer. De bedoeling van een opmerking wordt soms  duidelijker door de lichaamstaal van de spreker dan door de  woorden. Vooral door variatie in intonatie en mimiek kan een  uitspraak een totaal verschillende betekenis krijgen. Kennis van  lichaamstaal helpt je als voorzitter van de bijeenkomst om dit  tijdig te herkennen en er op te reageren. De deelnemers bepalen soms ook zonder te spreken hoe het  gesprek verloopt en wie er aan het woord komt. Het lijkt vaak dat  de mensen die het meest spreken, ook de meeste invloed hebben op het verloop van het gesprek en uiteindelijk op de  besluitvorming. Dit is echter niet altijd het geval. Mensen die  weinig zeggen kunnen soms alleen al door de manier waarop ze